Friday, 11 January 2013

Ramalan Kaji Cuaca


Dikeluarkan pada pukul 05:36AM, 11 Januari 2013
 
AMARAN KATEGORI KETIGA
AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA

SEKSYEN A: AMARAN UNTUK ORANG AWAM
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan dari 40-50 kmsj dengan ketinggian ombak melebihi 3.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Tioman, Johor Timur, Sarawak, WP Labuan dan Sabah Barat dijangka berterusan sehingga Ahad, 13 Januari 2013.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.
SEKSYEN B: AMARAN UNTUK PERKAPALAN - Kemaskini
AMARAN KATEGORI 3:
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan dari 60 kmsj dengan ketinggian ombak melebihi 4.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Condore, Reef North, Layang-Layang & Palawan dijangka berterusan sehingga Ahad, 13 Januari 2013.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk pekerja di pelantar minyak.
AMARAN KATEGORI 2:
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Samui, Tioman, Sarawak, WP Labuan, Sabah(Pedalaman, Pantai Barat & Kudat), Reef South & Bunguran dijangka berterusan sehingga Ahad, 13 Januari 2013.
Selain daripada itu, kawasan pantai di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur & Kuching terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut. Keadaan ini dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.
AMARAN RIBUT PETIR (Kemaskini):
i) Aktiviti ribut petir yang berlaku di kawasan perairan Sarawak (Kuching, Rejang, Mukah, Bintulu, Limbang & Miri), WP Labuan & Reef South dijangka berterusan sehingga pagi, Jumaat, 11 Januari 2013.
Pada masa yang sama, angin kencang dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.
ii) Aktiviti ribut petir yang berlaku di kawasan perairan Pulau Pinang & Perak dijangka berterusan sehingga pagi, Jumaat, 11 Januari 2013.
Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50km/j dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil.
Dikemaskini pada 11 Januari 2013, jam 05:36AM
 
THIRD CATEGORY WARNING
WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS

SECTION A: WARNING FOR PUBLICS
Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres occurring over the waters off Kelantan, Terengganu, Pahang, Tioman, Johor Timur, Sarawak, Labuan FT and West Sabah are expected to continue until Sunday, 13th January 2013.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to small crafts, recreational sea activities and sea sports.
SECTION B: WARNING FOR SHIPPING-Updated
THIRD CATEGORY WARNING:
Strong Northeasterly winds over 60 kmph with waves more than 4.5 metres occurring over the waters off Condore, Reef North, Layang-Layang & Palawan are expected to continue until Sunday, 13th January 2013.
In addition, the coastal areas of Kelantan, Terengganu, Pahang and East Johore are vulnerable to sea level rise. This condition is expected to continue until Friday, 11th January 2013.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all coastal and shipping activities including workers on oil platform.
SECOND CATEGORY WARNING:
Strong Northeasterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres occurring over the waters off Kelantan, Terengganu, Pahang, East Johore, Samui, Tioman, Sarawak, FT Labuan, Sabah(Interior, West Coast & Kudat), Reef South & Bunguran are expected to continue until Sunday, 13th January 2013.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.
THUNDERSTORM WARNING (Updated):
i) Thunderstorm activities occurring over waters off Sarawak (Kuching, Rejang, Mukah, Bintulu, Limbang & Miri), WP Labuan, & Reef South are expected to continue until morning, Friday, 11th January 2013.
At the same time, strong winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.
ii) Thunderstorm activities occurring over waters off Penang & Perak are expected to continue until morning, Friday, 11th January 2013.
This condition can cause strong winds up to 50km/h and rough seas up to 3.5 metres and dangerous to small boat.
Updated on 11 January 2013, at 05:36AM
 
Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
(Bhg. Meteorologi Lautan dan Oseanografi) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Amaran JMM.RML 07/701/03 Jld.76 (39)

No comments:

Post a Comment